مطالعات موزه هنرهای مدرن ۱۹۲ صفحه همراه با نقشه های اتوکدی کامل

کد محصول:۰۰۴

مطالعات موزه هنرهای مدرن ۱۹۲ صفحه همراه با نقشه های اتوکدی کامل

چکیده

بی شک امروزه یکی از مهمترین عواملی که به بینش ما از فلسفه هنر و زیبایی شناسی شکل داده است، پیدایش و تکوین مدرنیسم می باشد. گستره مدرنیسم بیش از حد تصور وسیع است. مدرنیسم بر هنرهای معتبر و جا افتاده همانگونه تاثیرات عمیق برجای می گذارد که در هنرهای تازه پدید آمده می گذارد و همچنین به باز زنده کردن هنرهای از یاد رفته نیز میپردازد.

مدرنیسم به معنای ساده یک دگرگونی هنری نیست، بلکه انقلابی در بنیان بیان حسی است و می توان از آن به عنوان مجموعه ای از سبک ها و جنبش های هنری و فرهنگی حرکتی در ضدیت با سبک های پیشین به ویژه کلاسیسم یاد کرد.

هنر مدرن، هنزی شبه علمی است که نظریات خود را بر اساس ایمان به تکنولوژی و آینده استوار ساخته است و هنرمندان مدرن آفرینش فرم های تازه را بزرگترین تعهد خود می شمارند.

امروزه هنر مدرن درجایجای زندگی جریان دارد و نیاز به ایجاد بستر مناسب برای گسترش و پرداخت به این موضوع بیش از پیش احساس میشود و بهترین مکان برای نمایش و ترویج آن موزه ایست که در آن ترکیب مدرنیسم و عملکرد آن به نحو شایسته ای اجرا شده باشد.

شاید به جرات بتوان گفت هیچیک از موزه های داخلی کشور نمیتوانند نمایانگر این هنر به صورت کامل باشند زیرا در ایران کمتر ساختمانی برای موزه ها بنا شده اند و اکثر ساختمان های فعلی قبلا عملکردی دیگر داشته و غالبا بدون نظر کارشناسی و استفاده از تکنولوژی های جدید به شکل فضاهای مرده و به نام موزه ها ثبت شده اند.

با توجه به اینکه سالهای اخیر سالهای طلایی معماری موزه ها در دنیا است، شاید وقت آن رسیده باشد که مجموعه ای با زورآزمایی فکر و اندیشه صحیح در راستای کشش بیننده و توسعه و ترویج فرهنگ و هنر در کشورمان ایجاد شود.

مقدمه

یک موزه پیش از هرچیز بازتابیست از انسان و فعالیت او، از محیط طبیعی، فرهنگی و اجتماعی او. به زبانی ویژه سخن میگوید که زبان شیء یا زبان “چیز واقعی” است.  بدین سان هم بر بینندۀ بی سواد اثر مینهد  هم بر بیندۀ اشباع شده از برداشت های بصری ناشی از اشیا دوبعدی(تصویر، عکس، متن). بدین سبب، موزه همواره نقشی اجتماعی ایفا کرده است؛ از قبیل ارائه بازتابی از قدرت کلیسا یا دولت، ارائه میدان گستردهیی جهت پژوهش دانشگاهها و محققین منفرد، ارائه تصویری از علایق متنوع قشرهای فرهیخته جامعه، ارائه نمادی از ثروت و پایگاه اجتماعی گردآورنده، یا ارائه یک بنیاد فرهنگی در تجلیل از یک شهر. موزه، از خلال مجموعههایش، قبل از هرچیز عرضهدارنده همه اموریست که به تاریخ طبیعی، هنر، باستان شناسی، مردم شناسی یا انسان شناسی مربوط میشوند. به دیگر سخن، عرضه دارنده ارزشهای یک جامعه از میان رفته یا در شرف از میان رفتن است، یا اینکه ، ازاین هم فراتر، معطوف کننده توجه به ارزش های طبیعی لایزالی است که درمعرض خطرات پیشرفت مدرن قرار دارند. موزه این ارزشها را به لحاظ اهمیتی که در تداوم فرهنگ دارنده در مقام میراث در ذهن دیدار کنندگان مشخص مینماید

موزه حتی نقشی مهمتر از این دارد: قادرست با بیدار کردن روح خلاقی که در هر یک از ما نهفته است، توان هنری و قصد فکری را برانگیزد. به عنوان مثال هایی از موفقیت چشمگیر در این مورد میتوان موزه پولی تکنیک مسکو، موزه صنعتی و فنی بیرلا در کلکته ، کاگاه هنری هارلم شرقی (موزه محله یی) یا بخش آ.آر.ث . ( جنبش آفرینی، پژوهش ، رویارویی) در موزه هنر مدرن شهر پاریس را ذکر کرد.

امروزه موزهها دریافتهاند که فقط وظیفۀ جمعآوری و ثبت و نگهداری آثار عتیقه و اموال نفیس را ندارند، بلکه وظیفۀ معرفی آنها را نیز به عهده دارند. علاوه بر این چون مسئولیت جلب وجذب مردم به عهدۀ آنهاست، بایستی برنامههای آموزشی مختلفی متناسب با سن و آگاهی بازدیدکنندگان تدارک ببینند. آنچه مسلم است این است که موزه از مهمترین مراکز آموزشی جامعه است. “رنه مارکوزه” در مقالهای زیر عنوان تبدیل موزهها به دنیایی در حال دگرگونی این مکان را حتی از کلاس درس نیز بهتر دانستهاند. دلیل نامبرده برای این ادعا این است که موزه با کلاس درس برابری میکند در حالیکه مسئله نمره نیز در آن مطرح نیست.

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….۱

       فصل اول: مفاهیم پایه در موزه ها

      مروری بر پیشینه و سوابق موزه……………………………………………………………………………………………….۳

 –           تعریف و مفهوم موزه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۳

               نحوه شکل گیری موزه ها در طول زمان…………………………………………………………………………………….۴

 –         دیروز موزه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴

          – انگیزه گرد آوری و مکان مقدس…………………………………………………………………………………………………………………..۵

            اماکن مذهبی به مثابه ی گنجینه………………………………………………………………………………………………………………..۷

          – مالکیت و ارزشیابی مواد………………………………………………………………………………………………………………………………..۸

    مقدمه ای بر امروز موزه ها…………………………………………………………………………………………………………۸

–         مدرنیسم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰

–          موزه؛ پدیده ای مدرن…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

           فردا و آینده ی موزه ها………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲

   نحوه شکل گیری موزه ها در طول تاریخ……………………………………………………………………………………۱۳

             تاریخچه پیدایش موزه در جهان……………………………………………………………………………………………………………..۱۳

               تاریخچه پیدایش موزه در ایران……………………………………………………………………………………………………………..۱۵

     طبقه بندی موزه ها…………………………………………………………………………………………………………………۱۸

            انواع موزه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸

                   موزه های تاریخی…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹

 –               موزه های هنری…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹

                 – موزه های علمی…………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰

                   موزه های مردم شناسی……………………………………………………………………………………………………………………۲۰

                    موزه های فنی و صنعتی…………………………………………………………………………………………………………………..۲۰

–                موزه های منطقه ای………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱

–                موزه های تاریخ طبیعی…………………………………………………………………………………………………………………….۲۱

  –               موزه های تخصصی…………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱

–                 موزه کودکان……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲

–                 کاخ موزه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲

                    اکوموزه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲

 –                موزه مفاخر و شخصیت ها……………………………………………………………………………………………………………….۲۳

                  – موزه شهر ها……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳

                  – عملکرد موزه شهرها………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴

       ضرورت ها و اهمیت موزه………………………………………………………………………………………………………۲۴

             نقش موزه در جوامع بشری……………………………………………………………………………………………………………………..۲۶

–            راز موفقیت موزه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………۲۷

 –           ضرورت ایجاد موزه از دیدگاهی فرهنگی………………………………………………………………………………………………..۲۸

–            ضرورت ایجاد موزه از دیدگاه آموزشی……………………………………………………………………………………………………۲۹

–            ضرورت ایجاد موزه از دیدگاه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………..۳۱

              ضرورت ایجاد موزه از دیدگاه سیاسی……………………………………………………………………………………………………۳۳

               تأثیر موزه بر صنعت توریسم و نقش آن در توسعه اقتصادی……………………………………………………………….۳۸

              ضرورت ایجاد موزه از دیدگاه فنی و حفاظتی و امنیت………………………………………………………………………..۴۰

         فصل دوم:استانداردهای طراحی موزه

           نور در تالار های نمایش………………………………………………………………………………………………………۴۲

               الف) نور طبیعى……………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۲

         انواع روش های نورپردازی طبیعی……………………………………………………………………………………….۴۳

                     -نورگیرى از بالا……………………………………………………………………………………………………………………………….۴۳

                     -روشنایى از طریق بازشوهاى دیوارى…………………………………………………………………………………………….۴۴

                     – روشنایى از بالا………………………………………………………………………………………………………………………………۴۴

              ب) نور الکتریکی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۴

                      – روشنایى از طرفین………………………………………………………………………………………………………………………۴۶

                  – بازشو در ارتفاع بالا…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶

                   – نور براى عکاسى………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷

                   – کنترل نور………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹

         محافظت از اشیا در برابر عوامل جوی…………………………………………………………………………………..۴۳

          مواد آلاینده و ذرات معلق در هوا………………………………………………………………………………………۵۴

           کنترل سازواره ها……………………………………………………………………………………………………………..۵۵

           حرارت……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۶

           واکنش پذیرى مصالح………………………………………………………………………………………………………..۵۷

           محافظت آثار در برابر نور………………………………………………………………………………………………….۵۸

                   – واکنش هاى شیمیایى نورى…………………………………………………………………………………………………………..۵۹

                   – فاکتورهاى فرسودگى بوسیله پرتو نور……………………………………………………………………………………………۵۹

                   – درجه حساست اشیا به نور……………………………………………………………………………………………………………..۶۰

                   – شدت نور………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۱

           سیستم تهویه……………………………………………………………………………………………………………………۶۲

                   – تهویه داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲

                   – تصویه هوا…………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۲

           ایمنی در موزه ها……………………………………………………………………………………………………………….۶۳

                   – موانع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۴

                   – زنگ خطر و ابزارهای هشداردهنده…………………………………………………………………………………………………۶۵

                   – علائم و تالبوها…………………………………………………………………………………………………………………………………۶۶

                   – مقابله با آتش سوزی………………………………………………………………………………………………………………………..۶۷

                   – آسانسور و بالابرها…………………………………………………………………………………………………………………………….۶۸

                   – دیوارها و کفپوش تالار ها………………………………………………………………………………………………………………..۶۸

                   – سازه موزه…………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۸

         فصل سوم: نمایش و حفاظت آثار در موزه

       نمایش………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۱

                – تعریف نمایش………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۳

                – راهکارهای ایجاد جذابیت در فضای نمایش………………………………………………………………………………………..۷۶

                – نحوه ارتباط انسان و اشیا در موزه………………………………………………………………………………………………………۷۷

         مرمت و حفاظت آثار……………………………………………………………………………………………………………۸۱

    فصل چهارم: هنر مدرن

        تعریف مدرنیسم…………………………………………………………………………………………………………………..۸۶

       تاریخ هنر مدرن در جهان………………………………………………………………………………………………………۸۹

                  – پوزیوتیسم؛ دستاورد مدرنیته………………………………………………………………………………………………………………۹۱

        هنر مدرن و ویژگی های آن…………………………………………………………………………………………………..۹۲

                  – مقاله پال کله درباره هنر مدرن…………………………………………………………………………………………………………..۹۱

       تاریخ هنر مدرن در ایران………………………………………………………………………………………………………۱۰۴

       مدرنیته و معماری معاصر ایران………………………………………………………………………………………………۱۱۲

       گرایشات معماری مدرن در ایران……………………………………………………………………………………………۱۱۵

    فصل پنجم: بررسی نمونه های موردی

                     نمونه های خارجی…………………………………………………………………………………………………………………۱۱۹

                  – موزه گوگنهایم…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۹

                  – موزه هنری کیمبل……………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۰

                – موزه هنر عالی آتلانتا………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۱

                – موزه گوگنهایم بیلبائو……………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۲

                – موزه دیانگ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۳

                – مرکز هنرهای معاصر لوئیس و ریچارد رزنتال………………………………………………………………………………….۱۲۴

                – موزه کامارگو……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۶

                – موزه مرسدس بنز……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۷

                – موزه منطقه ای راینلند……………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۹

                     نمونه های داخلی……………………………………………………………………………………………………………….۱۳۳

                            – موزه آذربایجان………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۳

                            – موزه هنر معاصر تهران………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۵

    فصل ششم: برنامه فیزیکی

      محل و ساختمان موزه…………………………………………………………………………………………………………..۱۴۰

                – ارتباط با محوطه……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۰

                – تالار ورودی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۱

                – تالارهای نمایش………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۲

                      – گردش در گالری ها………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۴

                      – جیدمان(تناسبات) فضایی…………………………………………………………………………………………………………۱۴۶

                            – چیدمان در موزه های هنر و باستان شناسی……………………………………………………………………۱۴۶

                            – چیدمان در موزه های تاریخی………………………………………………………………………………………….۱۴۶

                            – جیدمان در موزه های قوم شناسی…………………………………………………………………………………..۱۴۷

                            – چیدمان در موزه های علوم طبیعی………………………………………………………………………………….۱۴۷

      نحوه ارائه آثار در فضاهای موزه……………………………………………………………………………………………..۱۴۷

                – ارائه و نمایش آثار در داخل تالار به صورت آزاد………………………………………………………………………………۱۴۷

                – ارائه و نمایش آثار در داخل ویترین………………………………………………………………………………………………….۱۴۸

                – نمایش آثار در فضاهای باز و فضای سبز موزه………………………………………………………………………………….۱۴۹

      طرح گالری…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۹

      انواع حرکت و سیرکولاسیون در موزه……………………………………………………………………………………..۱۵۰

                – مدار گردش اجباری………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۰

                – مدار گردش بر اساس طول……………………………………………………………………………………………………………….۱۵۰

                – مدار گردش از نوع چهار طرف باز…………………………………………………………………………………………………….۱۵۱

                – مدار گردش حلزونی………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۱

                – پیچ و تاب کاملا آزادانه…………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۱

                – مسیرهای پروانه ای…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۱

                – مسیرهای شانه ای و شانه ای از مرکز………………………………………………………………………………………………۱۵۱

                – طراحی زنجیری………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۱

                – طراحی ستاره ای………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۱

                – طراحی بادبزنی………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۱

      تالارهای نمایشگاه موقت و سخنرانی.……………………………………………………………………………………..۱۵۱

      کتابخانه………………………………………..……………………………………………………………………………………..۱۵۳

     اتاق سخنرانی و جلسات………………………………………………………………………………………………………..۱۵۵

     انبار و مخزن…………………………………..……………………………………………………………………………………..۱۵۶

     کارگاه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۷

     آزمایشگاه……………………………………..……………………………………………………………………………………..۱۵۷

     بخش امور اداری…………………………….……………………………………………………………………………………..۱۵۷

     پارکینگ……………………………………….……………………………………………………………………………………..۱۵۸

    تاسیسات……………………………………….……………………………………………………………………………………..۱۵۸

   رستوران و چایخانه…………………………..……………………………………………………………………………………..۱۵۹

   فروشگاه موزه و کتاب فروشی…………………………………………………………………………………………………..۱۶۰

    فصل هفتم: اهداف طراحی و تحلیل سایت

                 اهداف ایجاد موزه هنرهای مدرن………..…………………………………………………………………………………….۱۶۲

                 محدوده زمین موزه………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۲

                 دلایل انتخاب قطعه زمین مورد نظر…….…………………………………………………………………………………….۱۶۲

                 بررسی دید و منظر و همجواری ها…………………………………………………………………………………………….۱۶۳

    فصل هشتم: مطالعات اقلیمی

                 جغرافیای شهر تهران……………………………………………………………………………………………………………….۱۶۶

                – لرزه خیزی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۶

                – سیل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۷

                 اقلیم شهر تهران………………………………..……………………………………………………………………………………۱۶۷

                – توده های هوا…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۷

                – میزان بارندگی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۸

                – میزان رطوبت…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۸

                – میزان دما…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۸

    فصل نهم: روند طراحی

                 سناریو نمایش………………………………..………………………………………………………………………………………..۱۷۰

                 سناریو نور……………………………………..………………………………………………………………………………………..۱۷۱

                 ایده و کانسپت……………………………….……………………………………………………………………………………….۱۷۲

     جداول پیوست……………………………………………………………………………………………………………۱۷۴

     دیاگرام های پیوست……………………………………………………………………………………………………۱۷۷

     تصاویر پیوست……………………………………………………………………………………………………………۱۸۰

     منابع مطالعاتی……………………………………………………………………………………………………………۱۹۲

——————————————————————————————

راهنمای خرید از سایت

همان طور که در تصویر راهنمای بالا مشاهده می کنید خرید پروژه های دانشگاهی به راحتی و در ۴ مرحله صورت میگیرد. قبل از هر کاری فایل پروژه ، پایان نامه و یا تحقیق مورد نظر خود را از طریق دسته بندی مطالب سایت و یا گزینه جستجو سایت پیدا کنید.سپس کلید خرید مربوط به فایل مورد نظر را زده و اطلاعات مورد نظر شامل آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.(دقت کنید آدرس ایمیل به صورت صحیح وارد شود چون فایل مورد نظر به ایمیل شما ارسال میشود).پس از درج اطلاعات با زدن مجدد کلید خرید به درگاه بانک هدایت میشوید و پس از پرداخت مبلغ فایل خود لینک دانلود فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی و یا بروز هر گونه مشکل در پرداخت با تلفن پشتیبانی سایت تماس حاصل فرمایید.

شماره پشتیبانی:

۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ – آقای حمیدی – ۸ صبح تا ۱۲ شب

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی امکان پذیر می باشد.

——————————————————————————————

نام محصول:مطالعات طراحی موزه هنرهای معاصر

قیمت:۲۶ هزار تومان

فرمت رساله:word

تعداد صفحات:۱۹۲

حجم فایل:۱۱ مگابایت

سایر فایل های همراه:نقشه های اتوکدی طرح

———————————————————————————

1 دیدگاه

  1. سلام.من رساله موزه هنرهای معاصر به همراه پلان های اتوکدش رو میخوام.آیا این پروژه فایل تریدیمکس و یا رندرهاش هم موجود هست؟

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme
x

شاید بپسندید

پاورپوینت تحلیل و بررسی معماری ساسانی به همراه پلان و تصاویر

پاورپوینت تحلیل و بررسی معماری ساسانی به همراه پلان و تصاویر کد محصول:E453 در این ...