پاورپوینت نمونه موردینمونه موردی و تحلیل پلان فضاهای تجاری

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تفریحی نسیم شهر به همراه پلان و تصاویر

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تفریحی نسیم شهر به همراه پلان و تصاویر

کد محصول:E138

  • در حــال حاضــر مجتمــع تجــاری – تفریحــی نســیم شــهر، بزرگتریــن طــرح در مقیـاس منطقـه اسـت. کـه البتـه بـا توجـه بـه کیفیـت سـاخت و سـاز منطقـه و نیـز ویژگـی کیفـی بناهـای موجـود، بطـور قطـع نخسـتین پـروژه واجـد کیفیـات معمـاری خواهـد بـود. مجــاورت ایــن پــروژه بــا میــدان نبــوت و عبــور در معبــر اصلــی شــهر ” بلـوار الغدیـر“ و خیابـان سـعیدآباد، در مجـاورت آن اهمیـت ویـژه ای بـه اسـتقرار شــهری آن مــی دهد. بدیـن ترتیـب بـرای پیشـبرد طـرح ۴ گزینـه مبتنـی بـر مبانـی و اهـداف معمارانـه طـرح پیـش بینـی شـد

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان

———————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول:تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تفریحی نسیم شهر به همراه پلان و تصاویر
  • فرمت فایل:power point
  • تعداد صفحات:۳۶
  • حجم فایل:۵ مگابایت
قیمت قبل از تخفیف 120000 تومان

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان

———————————————————————————————————————

تحلیل مجتمع تجاری تفریحی نسیم شهر،نمونه موردی مجتمع تجاری تفریحی،برنامه فیزیکی مجتمع تجاری تفریحی،پاورپوینت مجتمع تجاری تفریحی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن