پاورپوینت نمونه موردینمونه موردی و تحلیل پلان فضاهای تجاری

تحلیل و برریس برج اداری بخارست به همراه پلان و تصاویر

تحلیل و برریس برج اداری بخارست به همراه پلان و تصاویر

کد محصول:E140

  • ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت و زون ﺑﻨﺪی در ﺑﻨﺎﻫﺎی اداری در واﻗﻊ از ﺿﺮورت ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎﺳﺖ و ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻋﺪمﭘﺬﻳﺮش ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد،در ﻣﻮرداﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﻧﻴﺰ، رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ، ﺑﻌﺪ از ﺳﻔﺮﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺑﺎزدﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی اداری ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ . ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری ﺑﺨﺎرﺳﺖ ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﻧﻤﺎ دارد و ﺳﻘﻒ ﻫﻢ ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﺎی ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ۴ زون ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آوردﺗﺎدر ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ و در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﺎﻋﺘﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ ….


تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان

———————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول:تحلیل و بررسی برج اداری بخارست به همراه پلان و تصاویر
  • فرمت فایل:power point
  • تعداد صفحات:۲۷
  • حجم فایل:۵ مگابایت
قیمت قبل از تخفیف 120000 تومان

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان

———————————————————————————————————————

تحلیل برج اداری بخارست،برج اداری،نمونه موردی اداری،نمونه موردی برج اداری،پاورپوینت برج اداری،استاندارد طراحی اداری،پلان اداری

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن