رساله های کارشناسی معماری

مطالعات مجموعه اقامتی تفریحی ساحلی ۱۶۵ صفحه به همراه نقشه های اتوکدی کامل

کد محصول:۰۱۶

مطالعات مجموعه اقامتی تفریحی ساحلی ۱۶۵ صفحه به همراه نقشه های اتوکدی کامل

چکیده:
زمان همیشه یک عامل بسیار مهم و حیاتی در زندگی انسانها بوده است، که همه روزه برای ثانیه، ثانیه هایش برنامه ریزی می شود، بنابراین انسانهایی که در قرن بیستم زندگی می کنند وقتی برای تلف کردن و یا برخی سعی و خطاها ندارند. آنها ترجیح می دهند در صورت داشتن ایامی جهت فراغت بدانند که به کجا می روند، در برابر کسب هزینه ای که می پردازند از چه مکانی استفاده می کنند؟ چه چیزهایی کسب می کنند؟ چه خدماتی به عنوان یک توریست در اختیار آنان قرار می گیرد؟ و از چه نوع تفریگاه هایی بهره خواهند جست؟ و… 
رواج سیاحت و جهانگردی در حال حاضر نسبت به دوران گذشته از هر زمانی بیشتر است. سرعت سیر و سهولت سفر، فواصل زمانی و مکانی را از میان برداشته است. با وسایل وامکانات فعلی نه تنها دورترین نقاط یک کشور به هم پیوسته است بلکه سراسر جهان با خطوط زمینی و دریایی مانند رگ های بدن دائما مرتبط می باشند. 
در زمان زندگی ما علل و انگیزه های فراوانی از قبیل مصالح و مقتضیات علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مذهبی، دیدار دوستان و خویشان، ادامه تحصیل ، معالجات و استراحتگاه های پزشکی، ماموریت های اداری و سبب های دیگر وجود دارد که الزام مسافرت را تایید و ضرورت آن را ایجاب می کند. 
به موازات رواج روز افزون امر مسافرت و گرایش بیش از پیش مردم به این امر یک نوع موضوع نیز مورد توجه می گیرد، و آن لزوم ایجاد امکانات پذیرش این مسافرتها و فراهم نمودن تسهیلات و وسائل متناسب با انتظارات و تمایلات و خواست های مسافران و در خورشان و منزلت آنان است و در ردیف این نیاز های مبرم، وجود مهمانخانه ها و هتل هایی مدرن مجهز قرار دارد و به صورتی که رفاه و آسایش فکری و روحی و جسمی مسافران تامین شود و موجبات رضایت و خرسندی آنان در جنبه های مختلف فراهم گردد. 
فهرست
۱-پیشنهاد یا طرح اولیه تحقیق
۱-۱- عنوان تحقیق                                                                                                ۲
۲-۱- بیان مسئله                                                                                                  ۲
۳-۱- هدف پروژه                                                                                                  ۴
۲-معرفی منطقه و برسی اقلیم                                                                                  ۵
۱- ۲- موقعیت جغرافیایی                                                                                         ۵
۲-۲- موقعیت زمین شناسی جزیره کیش                                                                       ۵
 ۱-۲-۲- خاک                                                                                               ۵
 ۲-۲-۲-ارتفاعات                                                                                            ۶
۳-۲- شرایط اقلیمی جزیره کیش                                                                                 ۷
 ۱-۳-۲-آب و هوا                                                                                           ۷
  ۲-۳-۲-رطوبت                                                                                           ۸
        ۳-۳-۲-آب                                                                                                ۸
۴-۳-۲- پوشش گیاهی جزیره کیش                                                                 ۱۰
۵-۳-۲-سواحل کیش                                                                                            ۱۰
۴-۲-اقلیم گرم و مرطوب(سواحل جنوبی)                                                                     ۱۱
۵-۲-ویژگی های معماری بومی مناطق گرم و مرطوب                                                      ۱۲
۱-۵-۲- فرم کالبدی ساختمان                                                                          ۱۳
۲-۵-۲-بافت مجموعه مسکونی                                                                         ۱۴
۳-۵-۳-پنجره ها                                                                                           ۱۵
۴-۵-۲-سایه بانها                                                                                          ۱۶
۱-۴-۵-۲-سایه بانهای طبیعی                                                                  ۱۸
۵-۵-۲-محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب در مواقع گرم                                    ۱۹
۶-۵-۲-محوطه سازی                                                                                     ۲۰
 ۷-۵-۲-شکل کالبدی ساختمان                                                                        ۲۴
۸-۵-۲-دیوارهای خارجی                                                                                ۲۵
۹-۵-۲-بام                                                                                                  ۲۵
۱۰-۵-۲-جلوگیری از افزایش رطوبت هوا                                                             ۲۶
۱۱-۵-۲-مکانیابی                                                                                         ۲۶
۱۲-۵-۲-جلوگیری از تاثیر بادهای غبار آلود در فضاهای داخلی و خارجی ساختمان         ۲۷
۱۳-۵-۲-پلان                                                                                              ۲۷
۱۴-۵-۲-سازماندهی پلان                                                                                ۲۷
۱۵-۵-۲-فرم ساختمان در اقلیم گرم و مرطوب                                                      ۲۸
۱- ۱۵-۵-۲-تعیین فرم ساختمانهای بزرگ                                                  ۲۸
۱۶-۵-۲-نیاز به تهویه در ساختمان در رابطه با نوع اقلیم                                          ۳۰
۱۷-۵-۲-انتخاب مصالح ساختمانی در مناطق گرم                                                  ۳۲
۱۸-۵-۲- ایجاد کوران در فضاهای مختلف                                                            ۳۳
۱۹-۵-۲- جلوگیری از افزایش رطوبت هوا                                                            ۳۵
۲۰-۵-۲-راهبردهای طراحی ساختمان باز                                                            ۳۵
 ۳-هتل                                                                                                                                    ۳۷
۱-۳- تعریف هتل                                                                                                  ۳۷
۲-۳-جا، ظرفیت و درجه بندی هتل                                                                            ۳۸
۳-۳- فرم درجه‌بندی مهمان‌خانه‌های کشور                                                                   ۴۰
۴-۳-برنامه تخصیص فضا                                                                                         ۶۳
۵-۳-چک لیست با جزئیات کامل برای برنامه ریزی فضاهای هتل                                        ۶۴
۶-۳-نکات مهم در طراحی هتل                                                                                 ۷۶
۷-۳-شناخت                                                                                                        ۷۷
۱-۷-۳-عوامل بصری جذبی                                                                              ۷۸
۲-۷-۳-عوامل جذب در طراحی                                                                     ۷۸
۳-۷-۳-شرح فعالیت‌های هتل                                                                           ۷۹
۴-۷-۳-انواع فعالیت‌های قابل بررسی در هتل                                                        ۷۹
۸-۳-پلان طبقات(شکل‌های مختلف هسته ارتباطی)                                                        ۸۱
۱-۸-۳-پلان‌های خطی                                                                                   ۸۲
۲-۸-۳-پلان هسته ای                                                                                    ۸۲
۳-۸-۳-پلان آتریومی                                                                                     ۸۳
۹-۳معیارهای طراحی اتاق‌های خواب                                                                          ۸۶
۱۰-۳-اهداف طراحی                                                                                              ۸۶
۱۱-۳-طبقات اتاق خواب‌ها                                                                                       ۸۷
۱۲-۳-فضای سرویس‌دهی طبقات                                                                              ۸۷
۱۳-۳-اتاق مهمانان                                                                                                ۸۷
۱۴-۳-روشنایی                                                                                                     ۸۸
۱-۱۴-۳-روشنایی اتاق                                                                                   ۸۸
۲-۱۴-۳روشنایی سرویس‌ها                                                                             ۸۹
۳-۱۴-۳روشنایی محوطه (سالن)                                                                       ۸۹
۱۵-۳-ابعاد                                                                                                          ۸۹
۱-۱۵-۳-ابعاد اتاق‌های خواب                                                                           ۸۹
۲-۱۵-۳ابعاد و اندازه‌های انواع تخت‌خواب‌                                                             ۹۰
۱۶-۳-اهداف برنامه‌ریزی لابی                                                                                   ۹۲
۱۷-۳-فضاهای عرضه عذا                                                                                         ۹۳
۱-۱۷-۳-سلسله مراتب ورود                                                                             ۹۳
۲-۱۷-۳-میزبان                                                                                            ۹۳
۳-۱۷-۳-کانون توجه                                                                                     ۹۳
۴-۱۷-۳-فضاهای نشیمن                                                                                ۹۳
۵-۱۷-۳-چیدمان صندلی‌ها در مقابل میزها                                                          ۹۳
۶-۱۷-۳-ویترین غذا                                                                                      ۹۳
۱۸-۳-فضاهای ورزشی                                                                                            ۹۴
۱۹-۳-فضای اداری                                                                                                ۹۴
۲۰-۳- پیشخوان لابی                                                                                             ۹۴
۲۱-۳- حسابداری                                                                                                  ۹۵
۲۲-۳-اهداف طراحی پیشخوان لابی                                                                            ۹۵
۲۳-۳-فضاهای خدماتی پشتیبانی (دور از دید)                                                               ۹۵
۲۴-۳-فضاهای آماده‌سازی غذا و انبار آذوقه                                                                   ۹۶
۲۵-۳-اهداف در طراحی                                                                                          ۹۶
۲۶-۳-اصول طراحی آشپزخانه                                                                                   ۹۷
۲۷-۳-محاسبات فضایی راهروهای حرکتی                                                                    ۹۷
۲۸-۳-طراحی فضاهای انبار آذوقه و نوشیدنی                                                                ۹۹
۲۹-۳-فضای بارانداز دریافت مواد اولیه، زباله و انبار عمومی                                              ۱۰۰
۳۰-۳-نواحی و فضاهای مربوط به کارکنان                                                                   ۱۰۱
۳۱-۳-نگهبانی                                                                                                    ۱۰۱
۳۲-۳-غذاخوری کارکنان                                                                                       ۱۰۱
۳۳-۳-اسکان کارکنان                                                                                           ۱۰۱
۳۴-۳-رختشوی‌خانه و خانه داری                                                                             ۱۰۱
۳۵-۳-بخش مهندسی و تأسیسات مکانیک                                                                  ۱۰۲
۳۶-۳- دیاگرام ها                                                                                                ۱۰۳
۳۷-۳-برسی یک نمونه هتل خارجی جدید                                                                  ۱۱۱
۴-آکواریوم                                                                                                                              ۱۲۲
۱-۴-آکواریوم، حیات در دریا                                                                                   ۱۲۲
۲-۴-پراکندگی جانوران (آبزیان خلیج فارس)                                                               ۱۲۳
۱-۲-۴-مرجانهای خلیج فارس                                                                        ۱۲۳
۲-۲-۴-ماهی های تزئینی خلیج فارس                                                              ۱۲۳
۳-۲-۴-خرچنگ های خلیج فارس                                                                   ۱۲۴
۴-۲-۴-دولفین های خلیج فارس                                                                     ۱۲۴
۵-۲-۴-کوسه های خلیج فارس                                                                       ۱۲۵
۶-۲-۴-صدف های خلیج فارس                                                                       ۱۲۵
۷-۲-۴-میگو های خلیج فارس                                                                        ۱۲۵
۳-۴-آکواریوم کیش                                                                                             ۱۲۵
۴-۴-نمایشگاه خزندگان                                                                                         ۱۲۶
۵-۴-مجموعه موجودات تاکسیدرمی شده                                                                    ۱۲۶
۶-۴-برسی یک نمونه آکواریوم                                                                                 ۱۲۶
۱-۶-۴-آکواریوم سیدنی                                                                                ۱۲۶
۵-اسکله                                                                                    ۱۳۵
۱-۵-ملاحظات تاریخی                                                                                                      ۱۳۵
۲-۵-بندرگاه تفریحی چیست؟                                                                                           ۱۳۶
۳-۵-اسکله تفریحی در جزیره زیبای کیش                                                                 ۱۳۸
۶-بررسی یک نمونه مجموعه ساحلی در کیش                                                                             ۱۳۹
۱-۶-مشخصات ویلا                                                                                            ۱۴۵
۲-۶-مشخصات آپارتمانها                                                                                      ۱۴۶
۳-۶-مشخصات عمومی کاربردهای غیرمسکونی                                                            ۱۴۷
۴-۶-حوزه فضاهای خدماتی شامل خدمات درون محله ای                                               ۱۴۸
۵-۶-حوزه فضاهای تفریحی، رفاهی و ورزشی فرامحله ای                                                ۱۴۸
۶-۶-حوزه فضاهای آموزشی و فرهنگی درون محله ای                                                    ۱۴۹
۷-۶-حوزه فضاهای بهداشتی و درمانی                                                                       ۱۴۹
۸-۶-روش ساخت                                                                                                ۱۵۰
۹-۶-به طور خلاصه شامل این موارد می باشد                                                              ۱۵۳
۱۰-۶-بهره گیری از سیستم مدیریت ساختمان (BMS) وسیستم مدیریت انرژی(EMS)       ۱۵۳
۱۱-۶-ویژگیهای پروژه دهکده ساحلی خلیج فارس نسبت به سایر پروژه ها                           ۱۵۴
۱۲-۶-استراتژی های مدیریت و پشتیبانی دهکده ساحلی خلیج فارس در کاهش مصرف انرژی  ۱۵۵
۱۳-۶-قابلیتهای نرم افزار کنترلی سیستمهای مدیریت و پشتیبانی                                     ۱۵۶
۱۴-۶-وظایف BMS در ساختمان                                                                            ۱۵۷
۱۵-۶-پارک ساحلی دهکده خلیج فارس                                                                     ۱۵۷
۱-۱۵-۶-مساحت                                                                                        ۱۵۷
۲-۱۵-۶-موقعیت استقرار                                                                              ۱۵۸
۳-۱۵-۶-متراژ فضای سبز                                                                                        ۱۵۸
۷-بررسی سایت                                                                                                              ۱۶۰
۱-۷-موقعیت قرارگیری                                                                                         ۱۶۰
۲-۷-مساحت زمین                                                                                              ۱۶۰
۳-۷-جهت قرارگیری                                                                                            ۱۶۰
۴-۷-مناظر و جهت‌های دید                                                                                    ۱۶۱
۵-۷-کانسپت و توضیحات                                                                                      ۱۶۲
Abstract   (چکیده انگلیسی)                                                                                               ۱۶۴
منابع                                                                                                                                       ۱۶۵

——————————————————————————————

راهنمای خرید از سایت

همان طور که در تصویر راهنمای بالا مشاهده می کنید خرید پروژه های دانشگاهی به راحتی و در ۴ مرحله صورت میگیرد. قبل از هر کاری فایل پروژه ، پایان نامه و یا تحقیق مورد نظر خود را از طریق دسته بندی مطالب سایت و یا گزینه جستجو سایت پیدا کنید.سپس کلید خرید مربوط به فایل مورد نظر را زده و اطلاعات مورد نظر شامل آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.(دقت کنید آدرس ایمیل به صورت صحیح وارد شود چون فایل مورد نظر به ایمیل شما ارسال میشود).پس از درج اطلاعات با زدن مجدد کلید خرید به درگاه بانک هدایت میشوید و پس از پرداخت مبلغ فایل خود لینک دانلود فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی و یا بروز هر گونه مشکل در پرداخت با تلفن پشتیبانی سایت تماس حاصل فرمایید.

شماره پشتیبانی:

۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ – آقای حمیدی – ۸ صبح تا ۱۲ شب

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی امکان پذیر می باشد.

——————————————————————————————

نام محصول:مطالعات مجموعه اقامتی تفریحی ساحلی

فرمت رساله:word

تعداد صفحات:۱۶۵

حجم فایل:۲۸ مگابایت

سایر فایل های همراه:نقشه های اتوکدی طرح

قیمت قبل از تخفیف 42000 تومان

—————————————————————————————–

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن