رساله های کارشناسی ارشد معماری

مطالعات طراحی مجموعه عبادی- فرهنگی با رویکرد تناسبات معماری ایرانی،پایان نامه کارشناسی ارشد معماری

کد محصول:۰۱۲

چکیده:

عصر حاضر ، عصر پیشرفت روزافزون تکنولوژی است. همه ما به عنوان انسان هایی که در این عصر زندگی می کنیم، خواه نا خواه در ارتباط تنگاتنگ با این پیشرفت ها هستیم. در این وادی اگر معماران امروزی تلاشی برای بدست آوردن این تکنولوژی و استفاده ازآن در زمینه حرفه ای ننمایند، چگونه می توانند بقای خود را تضمین کنند.یکی از عواقب این پیشرفت تکنولوژی شاید دین گریزی در جوانان امروزی باشد. سوال این است که ما معماران به عنوان کسانی که نقش مهمی در زندگی انسان های یک جامعه داریم، چگونه می توانیم با معماری خود، هم از تجربیات گذشتگان و هم از تکنولوژی روز بهره مند شویم و نیز با کمک این دو مورد، در جهت ارتقا ابعاد مختلف زندگی انسان ها تاثیرگذار باشیم. مثلا چگونه می توان با طراحی یک مسجد، مانع از دین گریزی جوانان شد و چطور می توان آنان را به مذهب و فضاهای مذهبی باز گرداند.

کلمات کلیدی:

مسجد-هندسه و تناسبات-تکنولوژی-جوان قرن بیست و یکم-دین گریزی

فهرست مطالب                                                                                        شماره صفحه

فصل اول-کلیات تحقیق                                                                                               ۲

۱-۱-بیان مسئله                                                                                       ۲

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                    ۳

۱-۳-اهداف تحقیق                                                                                   ۳

۱-۴-فرضیه ها                                                                                        ۳

۱-۵-روش کار                                                                                        ۳

فصل دوم-مطالعات پایه                                                                                                ۶

          ۲-۱-مقدمه                                                                                            ۶

          ۲-۲-هندسه و تناسبات                                                                              ۷

          ۲-۳-تناسبات طلایی                                                                                 ۸

          ۲-۴-عدد فی                                                                                         ۸

                   ۲-۴-۱-عدد فی در طبیعت                                                                ۹

          ۲-۵-سری فیبوناچی                                                                                 ۹

          ۲-۶-پیشینه استفاده از تناسبات طلایی                                                             ۱۰

          ۲-۷-تناسبات طلایی در طبیعت                                                                    ۱۱

          ۲-۸-تناسبات طلایی در معماری                                                                             ۱۱

                   ۲-۸-۱-پیشینه توجه به تناسبات طلایی در معماری                                     ۱۲

                   ۲-۸-۲-تئوری های رنسانس                                                              ۱۳

                   ۲-۸-۳-مدولار لوکوربوزیه                                                                ۱۴

                   ۲-۸-۴-نقش پیمون در معماری ایرانی                                                   ۱۶

                   ۲-۸-۵-استفاده از تناسبات نیکو در پیمون                                                         ۱۶

                   ۲-۸-۶-کاربرد پیمون در معماری ایرانی                                                 ۱۹

          ۲-۹-نسبت های طلایی در ایران                                                                             ۲۱

                   ۲-۹-۱-سیستم های تنظیم تناسبات در معماری ایرانی                                  ۲۲

          ۲-۱۰-تناسبات انسانی                                                                               ۲۵

          ۲-۱۱-مسجد                                                                                         ۲۵

                   ۲-۱۱-۱-تناسبات در معماری دوره اسلامی                                             ۲۶

                   ۲-۱۱-۲-مساجد معاصر                                                                            ۲۸

                   ۲-۱۱-۳-گرایشات مختلف در معماری مساجد معاصر                                ۳۰

                   ۲-۱۱-۴-بررسی مساجد معاصر                                                          ۳۱

فصل سوم-روش اجرای تحقیق                                                                                      ۴۲

         ۳-۱-مقدمه                                                                                            ۴۲

          ۳-۲-ساختار فکری                                                                                   ۴۳

          ۳-۳-دگرگونی مذهبی در فرد                                                                       ۴۴

          ۳-۴-مساجد سنتی                                                                                    ۴۵

                   ۳-۴-۱-معماری مسجد بنا بر آیات قرآن                                                ۴۶

                   ۳-۴-۲-مبانی نظری طراحی مساجد سنتی                                                         ۴۷

                   ۳-۴-۳-عناصر معماری مساجد سنتی                                                    ۴۹

         ۳-۵-مساجد معاصر                                                                                  ۵۵

                   ۳-۵-۱-مبانی نظری طراحی مساجد معاصر                                             ۵۵

                   ۳-۵-۲-عناصر معماری مساجد معاصر                                                   ۵۷

         ۳-۶-مسجد و جامعه                                                                                 ۵۹

فصل چهارم-تجزیه و تحلیل داده ها                                                                       ۶۴

          ۴-۱-مقدمه                                                                                            ۶۴

          ۴-۲-نمونه هایی از مجموعه های مذهبی-فرهنگی                                                          ۶۴

          ۴-۳-اصول معماری ایرانی                                                                           ۶۵

                    ۴-۳-۱-درونگرایی                                                                         ۶۵

                   ۴-۳-۲-هم زیستی                                                                         ۶۵

                   ۴-۳-۳-تنوع و گوناگونی                                                                           ۶۶

                   ۴-۳-۴-وحدت در کثرت                                                                 ۶۶

                   ۴-۳-۵-خوانایی                                                                                      ۶۶

                   ۴-۳-۶-اصل فضا                                                                          ۶۶

                   ۴-۳-۷-اصل سلسله مراتب فضاها و فعالیت ها                                        ۶۷

                   ۴-۳-۸-اصل انعطاف پذیری                                                              ۶۷

                   ۴-۳-۹-اصل زیبایی                                                                        ۶۷

                   ۴-۳-۱۰-اصل نظم                                                                         ۶۷

                   ۴-۳-۱۱-اصل تقارن                                                                       ۶۸

                   ۴-۳-۱۲-اصل سادگی                                                                     ۶۸

                   ۴-۳-۱۳-اصل رازو ابهام                                                                           ۶۸

         ۴-۴-سرانه ها                                                                                         ۶۸

                   ۴-۴-۱-سرانه فضاهای تحقیقاتی و آموزشی                                             ۶۸

                   ۴-۴-۲-سرانه حوزه فعالیت های حجمی و سرویس های رفاهی                     ۶۹

                   ۴-۴-۳-سرانه حوزه فعالیت های وابسته به بخش تجاری و خیریه                    ۷۰

                   ۴-۴-۴-سرانه حوزه تاسیسات و خدمات                                                          ۷۰

                   ۴-۴-۵-سرانه فضای سبز                                                                           ۷۱

                   ۴-۴-۶-پارکینگ ها                                                                        ۷۱

          ۴-۵-تدوین الگوهای برنامه ریزی(فیزیکی)                                                       ۷۱

          ۴-۶-استانداردهای فضایی مجموعه                                                                 ۷۲

                   ۴-۶-۱-اجزای مسجد                                                                      ۷۲

                   ۴-۶-۲-مستغلات مسجد                                                                            ۷۴

                   ۴-۶-۳-سیستم حرارت مرکزی                                                           ۷۴

                   ۴-۶-۴-انبار مسجد                                                                         ۷۴

          ۴-۷-ضوابط برنامه ریزی فضایی و طراحی فضاهای فرهنگی                                   ۷۵

                   ۴-۷-۱-ساختار عمومی فضاهای نمایشی                                                          ۷۵

         ۴-۸-ضوابط برنامه ریزی فضایی و طراحی کتابخانه                                              ۷۷

                   ۴-۸-۱-میزان فضای کتابخانه                                                              ۷۷

                   ۴-۸-۲-حرکت و دسترسی                                                                ۷۷

                   ۴-۸-۳-استانداردهای فضایی کتابخانه                                                    ۷۷

                   ۴-۸-۴-سیستم های ساختمانی                                                            ۷۷

                   ۴-۸-۵-رطوبت                                                                                      ۷۸

          ۴-۹-ضوابط برنامه ریزی فضایی و طراحی فضاهای غذاخوری                                 ۷۸

                   ۴-۹-۱-استانداردهای فضایی محل های ارائه سرویس های غذایی                    ۷۸

          ۴-۱۰-ضوابط طراحی مسجد                                                                       ۷۹

                   ۴-۱۰-۱-محل احداث فضاهای مقدماتی                                                          ۸۱

فصل پنجم- نمونه های مشابه                                                                           ۸۷

     ۵-۱-مجموعه فرهنگی مذهبی امام رضا                                                            ۸۷

     ۵-۲-مسجد الغدیر تهران                                                                                      ۹۲

     ۵-۳-مصلای اصفهان                                                                                 ۹۵

     ۵-۴-مسجد شهرداری قیصریه ترکیه                                                                ۹۷

     ۵-۵-طرح مسجد مرکزی شهر پریشتینا در کشور کوزوو                                         ۹۹

فصل ششم- فرآیند طراحی                                                                             ۱۰۷

     ۶-۱-تحلیل سایت                                                                                    ۱۰۷

     ۶-۲-توجیه طرح                                                                                     ۱۱۱

     ۶-۳-برنامه فیزیکی                                                                                   ۱۱۴

پیوست ها                                                                                                   ۱۱۹

تصاویر سه بعدی                                                                                           ۱۲۰

نقشه های معماری و سازه                                                                                 ۱۳۴

منابع و مآخذ                                                                                              ۱۵۵

——————————————————————————————

راهنمای خرید از سایت

همان طور که در تصویر راهنمای بالا مشاهده می کنید خرید پروژه های دانشگاهی به راحتی و در ۴ مرحله صورت میگیرد. قبل از هر کاری فایل پروژه ، پایان نامه و یا تحقیق مورد نظر خود را از طریق دسته بندی مطالب سایت و یا گزینه جستجو سایت پیدا کنید.سپس کلید خرید مربوط به فایل مورد نظر را زده و اطلاعات مورد نظر شامل آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.(دقت کنید آدرس ایمیل به صورت صحیح وارد شود چون فایل مورد نظر به ایمیل شما ارسال میشود).پس از درج اطلاعات با زدن مجدد کلید خرید به درگاه بانک هدایت میشوید و پس از پرداخت مبلغ فایل خود لینک دانلود فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی و یا بروز هر گونه مشکل در پرداخت با تلفن پشتیبانی سایت تماس حاصل فرمایید.

 

 

شماره پشتیبانی:

۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ – آقای حمیدی – ۸ صبح تا ۱۲ شب

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی امکان پذیر می باشد.

——————————————————————————————

نام محصول:مطالعات طراحی مجموعه عبادی- فرهنگی با رویکرد تناسبات معماری ایرانی،پایان نامه کارشناسی ارشد معماری

فرمت رساله:word

تعداد صفحات:۱۵۵

حجم فایل:۱۰ مگابایت

قیمت قبل از تخفیف 56000 تومان

—————————————————————————————–

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن